คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรัญญา ดำบรรณ์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริภาพรรณ มณีวัน
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษมสุข เหมแดง
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริวรรณ ลามาตย์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพรรษา มีจอม
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วราภรณ์ สีสะอาด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรภัทร ต้นยวด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายอวยชัย หาสี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ศศิธร ยืนสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวิมล อ่อนระเบียบ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรางทิพย์ เชื้อจำพร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุวัฒน์ โสภานะเวช
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายศราวุฒิ คำอ่อน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภาภรณ์ ลาดโพธิ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิษา จำปาสี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนจิรา เสระทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประภาพร ช้างสาร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรศักดิ์ คำแดง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปณิสรา นิมาร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมนันดา แพงจักร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนและเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6