ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ในระบบโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นและเพศ
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม