กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมาน เรือนเจริญ
ครู คศ.3

นางมงคล จันทราภรณ์
ครู คศ.3

นางธัญกมล ตันเมืองปัก
ครู คศ.3

นางอรวรรณ ยาตรา
ครู คศ.3

นายวรกร สีหมอก
ครู คศ.3