กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ

นายสมาน เรือนเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางมงคล จันทราภรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางอรวรรณ ยาตรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายวรกร สีหมอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกาญจนรักษ์ หาเคน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววีราพร ประชุมแดง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวิศรุต กระมล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2