กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ

นายสมาน เรือนเจริญ
ครู คศ.3

นางมงคล จันทราภรณ์
ครู คศ.3

นางธัญกมล ตันเมืองปัก
ครู คศ.3

นางอรวรรณ ยาตรา
ครู คศ.3

นายวรกร สีหมอก
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนรักษ์ หาเคน
ครู คศ.3

นายวิศรุต กระมล
ครู คศ.1