กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ

นายสมาน เรือนเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางมงคล จันทราภรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางอรวรรณ ยาตรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายวรกร สีหมอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกาญจนรักษ์ หาเคน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายวิศรุต กระมล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2