กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาววาสนา ใจเอื้อ
ครู คศ.3

นายเนตินัย สายเนตร
ครู คศ.3

นางจารุณี การะปักษ์
ครู คศ.3

นางสาวสุทธิมา ดีบุบผา
ครู คศ.2