กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ท.สุคนธ์ ศุภสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเดชศักดิ์ดา ดวงจิตต์
ครู คศ.3

นายอภิวัฒน์ ปัดนา
ครู คศ.1