กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

นายเดชศักดิ์ดา ดวงจิตต์
ครู คศ.3

นายอภิวัฒน์ ปัดนา
ครู คศ.1