กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

นายเดชศักดิ์ดา ดวงจิตต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายอภิวัฒน์ ปัดนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1