ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
      โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ได้ถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดของ พระครูวิสาลเขมคุณ ปัจจุบัน คือ พระราชปริยัต ตะยากร เจ้าอาวาสวัดพิดโสภาราม  ซึ่งต้องการให้มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใกล้บ้าน เพราะลูกหลานที่อยู่ในตำบลแก้งเหนือต้องเดินทางไปศึกษา  ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ห่างไกล  มีความยากลำบากในการเดินทาง สอดคล้องกับนโยบายของกรมสามัญศึกษา  ที่ต้องการกระจายการศึกษาสู่ชนบทมากขึ้น
 
      ปี พ.ศ. 2532  โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม มีฐานะเป็นหน่วยการเรียน ระดับมัธยมศึกษา โดยอาศัยโรงเรียนบ้านแก้งเหนือ เป็นสถานที่เรียน 
 
      ในปี พ.ศ. 2535 จากที่เป็นหน่วยการเรียน ได้รับการยกฐานะเป็นโรงเรียน  ในสาขาของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และในปีเดียวกันโรงเรียนได้ย้ายมาตั้ง ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดิน จากคหบดี คือ คุณพ่อใบ คุณแม่เยื้อน   การะพันธ์ พื้นที่ 31  ไร่  3 งาน 20 ตารางวา ตลอดทั้งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ร่วมกับทายก ทายิกา ชาวตำบลแก้งเหนือ  ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งแล้วเสร็จภายในวันเดียว และ ใน วันที่ 13 มกราคม ปี พ.ศ.2536  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสาขาโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ   เป็นโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และ ปี พ.ศ. 2539 ได้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นปีแรก
 
ใน ปี พ.ศ. 2550  โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ได้ถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษา   จากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี    สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
 
ผู้บริหารโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น  6 - คน
ปี พ.ศ. 2536 - นายพีระพงษ์  อังคุระษี   เป็นครูใหญ่ 
ปี พ.ศ  2544 - นายพนมเทพ  สังขะวรรณ
ปี พ.ศ  2546  - นายพชรพงศ์  ตรีเทพา 
ปี พ.ศ. 2548  - นายวัชระ  โสมรักษ์ 
ปี พ.ศ. 2553  - นายวัฒนา  เตชะโกมล
ปี พ.ศ. 2560  - ปัจจุบัน ว่าที่ ร.ท.สุคนธ์ ศุภสุข รองฯ รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา