ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์
ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย วะรงค์
ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต. สุรพล สืบพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :