ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน (อ่าน 13) 17 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6) 15 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8) 15 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 86) 08 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 92) 26 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ การมาติดต่อราชการ (อ่าน 485) 13 มี.ค. 61
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 580) 20 ก.พ. 61
อบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข (อ่าน 531) 13 ก.พ. 61
อบรมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพิื่อป้องกันการค้ามนุษย์ (อ่าน 649) 13 ก.พ. 61
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (อ่าน 537) 13 ก.พ. 61
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 491) 12 ก.พ. 61
คำขวัญวันเด็ก 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" (อ่าน 478) 04 ม.ค. 61
คำขวัญวันครูปี 61 ‘‘ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา’’ (อ่าน 512) 03 ม.ค. 61