ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเรียนตามปกติ (On-Site)
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2564 - ขยายเวลาการเรียนออนไลน์เพิ่ม
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 - ขยายเวลาการเรียนออนไลน์เพิ่ม
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 14 สิงหาคม 2564 - ขยายเวลาการเรียนออนไลน์เพิ่ม
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2564 - ขยายเวลาการเรียนออนไลน์เพิ่ม
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 - ขยายเวลาการเรียนออนไลน์เพิ่ม
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 - ขยายเวลาการเรียนออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 - ห้องเรียนออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 - ปิดเรียนปกติด้วยเหตุพิเศษสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19)
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง
ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
..
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564
..
ที่มา : O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 (niets.or.th)
ประชาสัมพันธ์ การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
..
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564
..
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564
..
ที่มา : GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 (niets.or.th)
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
..
ที่มา : วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 (niets.or.th)
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-ทอง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวสารทั่วไป สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปีใหม่ 2564
"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพรปีใหม่ 2564
..
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณยก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ว่า
..
"สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ"
..
ภาพ : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
• โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 
ประชาสัมพันธ์ วันรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563