กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชูวิภา สำเภานนท์
ครู คศ.2

นางปิยาภรณ์ โกศัลวิตร
ครู คศ.3

นางสาวสุภัชชา บ้งชมโพธิ์
ครู คศ.3