กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นางยุวดี หวังสุข
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนา เพชรพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวอรพรรณ ศรีจันทร์แดง
ครู คศ.2