กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นางยุวดี หวังสุข
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกาญจนา เพชรพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอรพรรณ ศรีจันทร์แดง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3