กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางศศิธร ผาหยาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางบุษบา บำรุงศิลป์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายกีรติ จันเพ็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2