กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศศิธร ผาหยาด
ครู คศ.3

นางบุษบา บำรุงศิลป์
ครู คศ.2