กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นายเดชชาติ จันทราภรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายจักรกฤษณ์ สีสุวะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1