กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นายประจักษ์ ยืนยิ่ง
ครู คศ.3