กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายประจักษ์ ยืนยิ่ง
ครู คศ.3