กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประจักษ์ ยืนยิ่ง
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนรักษ์ หาเคน
ครู คศ.2

นายวิศรุต กระมล
ครูผู้ช่วย