กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประจักษ์ ยืนยิ่ง
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนรักษ์ หาเคน
ครู คศ.2

นายจิรัณวรรธน์ พละศักดิ์
ครู คศ.1