คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยโทสุคนธ์ ศุภสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม