ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 18-31 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” .. โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จึงกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ และนำมาใช้ในชีวิตประจริงอย่างมีสุข
..
โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมเบญจมาศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
Facebook
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,22:22   อ่าน 22 ครั้ง