ภาพกิจกรรม
การอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 2564
• วันที่ 5 มิถุนายน 2564 งานหลักสูตรและการสอน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จัดกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC: Professional Learning Community) ประจำปีงบประมาณ 2564
..

เพื่อดำเนินการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใช้เดิม ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองของท้องถิ่น และประเทศ เพื่อให้หลักสูตรของโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เป็นหลักสูตรที่ดีมีคุณภาพ คุณครูสามารถนำไปใช้ได้จริง และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
..

โดยมี ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพุทธรักษา (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศึกษา) โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเรือ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรในการอบรม
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
Facebook
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2564,12:46   อ่าน 74 ครั้ง