ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
• วันที่ 3 มีนาคม 2563 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ทั้งทางกาย สติปัญญา สภาพจิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้สังคมเกิดความสามัคคี และเจริญก้าวหน้า โดยใช้วิธีการทางลูกเสือ เสริมสร้างให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้ฝึกฝนกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี ช่วยเหลือกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
(2) Facebook
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,10:04   อ่าน 30 ครั้ง