ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-ทอง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จัดกิจกรรม "การแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-ทอง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563" ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง, ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ และห่างไกลยาเสพติด, ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน ให้เกิดทักษะด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ และพัฒนาให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา สู่การแข่งขันในระบบต่าง ๆ ต่อไป ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิดใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
..
โดยได้รับเกียรติจาก นายนฤชิต ผ่าโผน สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี เขต 2 อำเภอเขมราฐ (สจ.เขต 2 อ.เขมราฐ) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายวิชัย ทานาฤทัย ประธานกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา, ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ร่วมพิธีเปิดในกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
(1) Facebook
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2564,22:55   อ่าน 36 ครั้ง