ภาพกิจกรรม
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2563
• วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เข้าร่วมประเพณีกวนข้าวทิพย์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในหมู่ของชาวพุทธทั่วไป เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=knpubon&set=a.980717962448759
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,12:45   อ่าน 49 ครั้ง