ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
• วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมกับโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม นำโดย ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู
..
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล ปร.ต. (หลักสูตรและการสอน) มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
https://www.facebook.com/knpubon/posts/805573356629888?notif_id=1581857693281440¬if_t=feedback_reaction_generic
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2563,20:03   อ่าน 52 ครั้ง