ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
• โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จัดโครงการพัฒนากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ทั้งทางกาย สติปัญญา สภาพจิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และเจริญก้าวหน้า 
..
โดยใช้วิธีการทางลูกเสือ โดยเฉพาะกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เสริมสร้างให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้ฝึกฝนกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี ช่วยเหลือกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
https://www.facebook.com/knpubon/media_set?set=a.795481464305744&type=3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,09:07   อ่าน 41 ครั้ง