ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ประจำปี 2562
• วันที่ 19 กันยายน 2562 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนดเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อาคารหอประชุมเบญจมาศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่สำคัญ เพื่อความเป็นเลิศด้านอาหารไทย มีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับชีวิต ชุมชน และสังคม มีเจคติที่ดีต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพด้านอาหารไทย และสามารถความรู้ ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมืออาชีพ โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพอาหารไทย
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
https://www.facebook.com/knpubon/media_set?set=a.684791215374770&type=3
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2562,16:20   อ่าน 135 ครั้ง