นายอุทัย วะรงค์
นายอุทัย วะรงค์
นายอุทัย วะรงค์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี