นายสวัสดิ์ ฤทธิ์สิงห์
นายสวัสดิ์ ฤทธิ์สิงห์
นายสวัสดิ์ ฤทธิ์สิงห์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี