ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น(7E) รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ รหัสวิชา ว 30104 หน่วยการเรียนรู้ โลกและการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางมงคล จันทราภรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,18:28  อ่าน 1192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการสอนวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผสานแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางมงคล จันทราภรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,18:25  อ่าน 2221 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทักษะ ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ผสานกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายสมาน เรือนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,14:52  อ่าน 8278 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับเทคนิคสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหา และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายสมาน เรือนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,14:46  อ่าน 8483 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการสอนตามกระบวนเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs)
ชื่ออาจารย์ : นางยุวดี หวังสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2562,15:33  อ่าน 3541 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ ESCHS เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน วิชา สังคมศึกษา2 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางยุวดี หวังสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2562,15:25  อ่าน 3505 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุทธิมา ดีบุปผา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2561,18:41  อ่าน 229 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอร์แลนด์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกาญจนา เพชรพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,20:35  อ่าน 303 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนดนตรีสากล เล่มที่ 4 : การดีดกีตาร์ หน่วย : รู้จักกีตาร์
ชื่ออาจารย์ : นายเดชชาติ จันทราภรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,20:33  อ่าน 434 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม
ชื่ออาจารย์ : นางจารุณี การะปักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,20:09  อ่าน 304 ครั้ง
รายละเอียด..