ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมอริยสัจ 4 โดยจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ ศรีจันทร์แดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2563,10:33  อ่าน 563 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น(7E) รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ รหัสวิชา ว 30104 หน่วยการเรียนรู้ โลกและการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางมงคล จันทราภรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,18:28  อ่าน 2204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการสอนวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผสานแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางมงคล จันทราภรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,18:25  อ่าน 2540 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทักษะ ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ผสานกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายสมาน เรือนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,14:52  อ่าน 11818 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับเทคนิคสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหา และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายสมาน เรือนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,14:46  อ่าน 11891 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการสอนตามกระบวนเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs)
ชื่ออาจารย์ : นางยุวดี หวังสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2562,15:33  อ่าน 3979 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ ESCHS เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน วิชา สังคมศึกษา2 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางยุวดี หวังสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2562,15:25  อ่าน 3776 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุทธิมา ดีบุบผา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2561,18:41  อ่าน 450 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอร์แลนด์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกาญจนา เพชรพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,20:35  อ่าน 540 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนดนตรีสากล เล่มที่ 4 : การดีดกีตาร์ หน่วย : รู้จักกีตาร์
ชื่ออาจารย์ : นายเดชชาติ จันทราภรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,20:33  อ่าน 718 ครั้ง
รายละเอียด..