ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2