ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1