ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2