ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1