ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2

เด็กชายกฤษฎา ลือชา