ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1