ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2

นักเรียนชัันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2