ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1

นักเรียนชัันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1