ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2

นักเรียนชัันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2