กิจกรรมประชาสัมพันธ์
นโยบาย 5 ดี อบจ.อุบลราชธานี
      เพื่อให้การบริหารโรงเรียนมีจุดเน้นที่ชัดเจน จึงให้โรงเรียนยึดหลักวิสัยทัศน์การพัฒนาโรงเรียนของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
                                                "การจัดการศึกษามีคุณภาพ
                                        ระบบประกันคุณภาพได้มาตรฐาน
                                        สถานศึกษาเป็นระเบียบ ภายใต้กิจกรรม 9ส.
                                        และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียน
                                        โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                                        บนพื้นฐานของความเป็นท้องถิ่น"
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 412 ครั้ง