ว่าที่ ร.ต. สุรพล สืบพรหม
ว่าที่ ร.ต. สุรพล สืบพรหม
ว่าที่ ร.ต. สุรพล สืบพรหม

ผู้อำนวยการสำนึกการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม