คณะกรรมการสภานักเรียน
คณะกรรมการสภานักเรียน
1. นายสุรชัย  เสประโคน                 ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
2. นางสาวสุธิดา  แพงจักร              รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
3. นางสาวบานบุรี  จินดารัตน์          เหรัญญิกฯ
4. นางสาวปิ่นคำ  สุขเสริม              ผู้ช่วยเหรัญญิกฯ
5. นายบุตรโสธร    เรืองสุข
             กรรมการ     
6. นายรัตนะ    บุญชิต                    กรรมการ
7. นายวุฒิพงศ์    เหง่าแก้ว              กรรมการ
8. นายพัชรพงศ์    การพันธ์
             กรรมการ
9. นายดนุพล    เหง่าแก้ว
               กรรมการ
10. นายธีระพล    หาญไชย
             กรรมการ
11. นายสุรเกียรติ    คะสา
               กรรมการ
12. นางสาวกัญรินทร์  ปัตภัย
          กรรมการ
13. นางสาวจิราภา  สุภาษร             กรรมการ
14. นางสาวนรินทร์  เครื่องกัณฑ์
      กรรมการ
15. นางสาวปนิดา  สีตะแกะ
             กรรมการ
16. นางสาวอรณรินทร์    บุญส่ง
       กรรมการ
17. นางสาวรำไพ  เหล่าหลง
           กรรมการ
18. นางสาวศิริกานดา  แก่นพันธ์
      กรรมการ
19. นางสาวสุพิชชา  จันทร์แจ้ง
         กรรมการ
20. นางสาวชนม์นิภา  สายสุดตา
      กรรมการ
21. นางสาวธิดารัตน์  หาโค้น
           กรรมการ
22. นางสาวสุธิดา  แพงจักร              กรรมการ
23. นางสาวอิสราภรณ์  อินพวง         กรรมการ
24. นางสาวดาราไทย  ทองทับ         กรรมการ
25. นางสาวนันทิดา  พาหา
              กรรมการ
26. นางสาวเพ็ญนภา  ราศรี
             กรรมการ
27. นางสาวพรมรินทร์  ยุตวัน           กรรมการ
28. นางสาววงเดือน  วงษ์เรืองศรี
      กรรมการ
29. นางสาวน้ำทิพย์  โคตสมบัติ
       กรรมการ
30. นางสาวใบหยก  มังคละพลัง
       กรรมการ
31. นางสาวศจีรัตน์  มีพิมพ์
             กรรมการ
32. นางสาวณัฐพร  ดำบรรพ์            กรรมการ
33. นางสาวสุภาภรณ์  จันทะสาร      กรรมการ
34. นายสนธิ  นามวงค์
                     กรรมการ
35. นางสาวศศิธร  คูณพันธ์             กรรมการและเลขานุการ
36. นางสาววัชราภรณ์  นธะสนธิ์       ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ