ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม