นางอรนุช จินตเวช
นางอรนุช จินตเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางอรนุช จินตเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด