คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นายวิชัย  ทานาฤทัย          ประธานกรรมการ
2. พระครูศรีสุตาลังการ ดร. (ป.ธ.๖,ศษ.ม.)  เจ้าคณะอำเภอเขมราฐ       ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
3. พระมหาบันทอน สุธีโร (ป.ธ.๖,วศ.บ.)      รองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ     ผู้แทนพระภิกษุสง
4. นายเกษม  ชูช่วย      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ    ผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
5. นายด้วง  บุตรดีวงศ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ    กรรมการ
6.
นางศิริพร  พรมศิริ  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ
7. นายทองใส  ยาตรา               กรรมการ
8. นายพุทธ  ใจตรง                  
กรรมการ
9. นายสุนทร  พิเคราะห์             กรรมการ
10. นายภูมี  สืบก่ำ                   
กรรมการ
11. นายเจริญเพิ่ม  สีหมอก        
กรรมการ
12. นายจรรยา  โสภาณเวช       
กรรมการ
13. นายวีระศักดิ์ ทานาฤทัย        ผู้แทนศิษย์เก่า
14. นายสมาน  เรือนเจริญ  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้แทนครู
15. ว่าที่ร้อยโทสุคนธ์  ศุภสุข  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ